ताज्या घडामोडी

स्थानीय क्षेत्र पंचायत समिति समित्यांसाती निघालेले विवरण {आरक्षण}

वाचले 1) ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय मुंबई यांचे सूचना / आदेश विशेष क्र. 371 ते 375. दिनांक 04/10/2022 2) ग्राम विकास विभाग यांचे कडील पत्र क्र। जिपनी 2021/प्र.क्र. 118अ/पं.रा-2 दि. 4/10/2022

3) महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (जागांच्या विवरणाची पध्दत व चक्रानुक्रम)

नियम, 66

जिलाधिकारी कार्यालय, नाशिक

क्र. जिपा/कावि/ 262/2022

नाशिक दिनांक : 06/12/2022

में

ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय मुंबई यांचे सूचना क्र. 371,372,373,374 व 375 दिनांक 04/10/2022 व ग्रामविकास विभाग यांचे कडील पत्र क्र। जिपनी 2021/प्र.क्र. 118अ/पंरा-2 दिनांक 04/10/2022 अन्वये नाशिक जिलाहयातील घोषणा व बिगर धारणा क्षेत्रात येणा-या पंचायत समित्यांच्या सभापती पदाचे दिनांकित: 06/12/2022 रोजी सोडत पध्दतीने निश्चित करण्यात आलेले असून थाचा तपशील आजलठे आहे।

पंचायत क्षेत्र पंचायत समिति सदस्यों के लिए निघालेले विवरण

अ.क्र. प्रवर्ग

पदांची संख्या

पंचायत समिति नांव

कळवण, सुरगाणा

जामती

02

पेठ, त्र्यंबकेश्वर

अनुसुचित जमाती (महिला)

02

अ.क्र.

प्रवर्ग

बुनियादी: पारंपरिक क्षेत्रातील पंचायत समित्यांसाठी निघालेले विवरण

पदांची संख्या

पंचायत समिति नांव

खामोशी (महिला)

01

डिंडोरी

स्थानीय क्षेत्र पंचायत समिति समित्यांसाती निघालेले विवरण

अ.क्र.

मिसाल

प्रवर्ग

पदांची संख्या

पंचायत समिति नांव

इगतपुरी

अनुसुचित देखी (महिला) दृश्‍यता

01

चांदवड

खामोशी (महिला)

02

नाशिक, देवळा

बागलाण

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) 01

सर्वसाधारण महिला

03

02

सिन्नर, येवला, मालेगांव निफाड, नंदगांव

06 सर्वसाधारण

महाराष्ट्र पंचायत समिति (सभापती/उपसभापती) (पदांचे सत्य व निवडनूक) नियम 1962 चा सुधार नियम 2 अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून नाशिक जिलाहयातील पंचायत समिति समित्यांच्या सभापतीची पदे दर्शविल्याप्रमाणे या आदेशये पुढील उर्वरीत कालावधीसाठी निश्चित करीत आहे

फुली (बाबासाहेब पारधे)-

अपर जिलाधिकारी, नाशिक

Share

Chief Editor Kazi Salim Allauddin 9850140788 येवलाco Chif Editor DR..AFAZAL Devalekar Sarkar Mumbai +919004737999

आमचे आपल्या साठी अमुल्य प्रकाश poicetimes.co.in

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!