कृषी व व्यापारताज्या घडामोडी

मांजरपाड्याचे पाणी डोंगरगांव पर्यंत ? दिवस उजाडावा ! कोंबडा कोणता आरवला याला महत्व नाही, परंतु…

अॅड. माणिकराव शिंदे, मा. व्हा.चेअरमन ना.जि.म. बँक मो. ९८२२५०८१३०

येवले तालुक्याच्या उत्तर भागील पाण्याचे स्वंप्न गेली 43 वर्ष पासुण पहाट। अडारचा ओझरखेड हेहले कॅनॉल नरेचे झाले पुणे ओवर-दरसवाडी- डोंगर गांव पोहच कॅनॉल व हेले नामावाँ त्यायता लेटे वेट 5 नंतर मंजरपाड्याचे पाणणी पेन्टाइनर दिस ले ववण वड़ा वला बोडा वड़ा वड़ा वला बोडा वड़ा वला त्वच्यु उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाला 4 थी अपग्रेड करने योग्य मंजुरी मिळाल्याचे स्थापत्य वाचले. आनंद झाला। सदरचकामुक येवला तालुक्यातील कातरणी ते डोंगरवन पर्यंतच्या शेतकऱ्यांनी पाण्याच्य्या पोटी कॅटरनॉल्ण्याकर ता विना मोकोड़ा दिलीचाइट थोडाफा मोराले की जमीन अ सेलपर्यंत शेटा पाला । मृद्‌भीर कॅनॉलच्या त्यामुए बुडाले पीक पाणी याचा किस हिशोब लावनार ? ते ही ठिक आहे पाणी पाटातुन आमच्या विहीरीं पाणी उतरनार। मग आपण हमखास पीकपाणी घेऊ ही शेतक्याची रसस्त आहे। सदर योजना समजुन घेधरली तर सामान्य दोन माध्यम प्रकल्प सावर गांव व डोंगर गांव आणि 35 पाझर तातकव भरण्याकरिता या कॅनॉलचा उपयोग होमत घर ला आहे। गी 3 बर्तत् या कॅनॉल्च्या बहुत से वसंत बंधारे जलसंसंधान व्दारे नदी के ढेर सारे वसन्तबंधारे त्यला पाणी मिळावे ही लाभकारी शेतकऱ्याच्य आहे। तैचै काय होनार हा प्रश्न अनुत्तरीय दिस्तो। पुणे गांव-दरसवाडी पाणि योजनेत सामान्य 3 10 द. एल. घन फुट पाणी अपेक्षत. त्यात माँजरपाड्यामुळे किती वाढ होणार? तालुक्याचा वाटा किती वाढतो? याचा बंद होणे गरजेचा आहे। सदर योजना समजुन घेधरली तर सामान्य दोन माध्यम प्रकल्प सावर गांव व डोंगर गांव आणि 35 पाझर तातकव भरण्याकरिता या कॅनॉलचा उपयोग होमत घर ला आहे। गी 3 बर्तत् या कॅनॉल्च्या बहुत से वसंत बंधारे जलसंसंधान व्दारे नदी के ढेर सारे वसन्तबंधारे त्यला पाणी मिळावे ही लाभकारी शेतकऱ्याच्य आहे। तैचै काय होनार हा प्रश्न अनुत्तरीय दिस्तो। पुणे गांव-दरसवाडी पाणि योजनेत सामान्य 3 10 द. एल. घन फुट पाणी अपेक्षत. त्यात माँजरपाड्यामुळे किती वाढ होणार? तालुक्याचा वाटा किती वाढतो? याचा बंद होणे गरजेचा आहे। सदर योजना समजुन घेधरली तर सामान्य दोन माध्यम प्रकल्प सावर गांव व डोंगर गांव आणि 35 पाझर तातकव भरण्याकरिता या कॅनॉलचा उपयोग होमत घर ला आहे। गी 3 बर्तत् या कॅनॉल्च्या बहुत से वसंत बंधारे जलसंसंधान व्दारे नदी के ढेर सारे वसन्तबंधारे त्यला पाणी मिळावे ही लाभकारी शेतकऱ्याच्य आहे। तैचै काय होनार हा प्रश्न अनुत्तरीय दिस्तो। पुणे गांव-दरसवाडी पाणि योजनेत सामान्य 3 10 द. एल. घन फुट पाणी अपेक्षत. त्यात माँजरपाड्यामुळे किती वाढ होणार? तालुक्याचा वाटा किती वाढतो? याचा बंद होणे गरजेचा आहे। त्यात माँजरपाड्यामुळे किती वाढ होणार? तालुक्याचा वाटा किती वाढतो? याचा बंद होणे गरजेचा आहे। त्यात माँजरपाड्यामुळे किती वाढ होणार? तालुक्याचा वाटा किती वाढतो? याचा बंद होणे गरजेचा आहे।

तसेच मेज्यात आली आहे। दरवाडी ते डोंगरगांव पर्यंतच्या कालव्याचे अत्तारीकरण होणार ही माजी पालकी मंत्राची की घोषणा व त्याकारिता मिळलाली मंजुरी ही काटरणी ते डोंगरगांव पर्यंत ज्या जमीनीन कालवाचेला गेला हे। त्याल्या शेताटिल विहीरीला पाणि वाढनार त्यावर आपण पीकपाणी घेऊ या अपेक्षेवर पाणि फिरवणारे आहे। कॅनॉल्च्या काँक्रीटीकरण मुे पाणी झिरपनार नाही। विहीरीत ते उतरनार नहीं। पाणि उपस्याकरता तर मुच परवानगी नसनार। मग केव दोळ्यांनी पाण्याकडे बघायचे इत्केच काय ते पाणि आल्याचे स्वन पूर्ण झाल्याचे हल्लेचे का? सवाल पडला आहे। त्यमुे पुणे पेन ते दरवाडी पर्यंत कॅनॉलॉल् ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ हार्वेस्ट निर्णय समाधान आला आहे त्यामुए या कातरणी ते डोंगर पर्यंतच्या क्रांक्रीट करेक्शन कॅनॉलोलतच्या शेतकऱ्यांनी कडाडना निरोध करला पाहिजे आनि तरी काँक्रीट केवारा चा अहास झाला तरट्ट केव। ते शेतक्याच्या घाटा याची जाणीव निशान शेतक्यांना व्हावी या करिता हा पत्रप्रपंच आहे। मांजरपाड्यामुळे वाढीव पाणी येवले तालुक्याच्या उत्तर भागच माइला हवे। क्लेकरिता कॅनडाना नकोच शिव हा दिन लवकर उजाडावा मग किंता कोम्बडा आरवला याचे शेतक्यांना का देणे घेणे।

गेली पाऊसुन मांजरपाडाचे क्षेत्र में भरपुर पडत आहे। पाणि येणार येणार डोंगर पर्यंत जननार हे ऐकट | आहोत तो दिन 2024 च्या पण-निर्धारणाड्वाडी या चटर्जी के रूप में अवर अस्तर या 4 थ्यादीय मंजुरीत आहे। मुकद्दमा रद्दीकरण झाला तर? हा सवालही सोडावा लागेल। त्यातिल लाकाटायल लोकाँचा कालवा असंक्रामक नेसेल्स भागा कालवा हा जास्त झिरपतो। जास्त भागा आहे डोंगर भागत जास्तूं आहे। स्थूल शिवाय जास्तत असैट सेल ही सोडवा लांगल शिवाय जास्तत होवायन पर्य्य पणि मिळण्यास अडच्यु उभ्यात आहे। गेली 3 साल तालुक्यात और माँजरपाडा धरण क्षेत्र | कारक पाऊ मूला तत्व पाण्याची गरज दुष्का हल बर्तच जास्त असते। तेंव्वा माँ जरपाड्याचे पाणि येवले तालु क्या तच मिळा वेतरकरिता पुणे गांव ते काणी पर्यंत बंदी पिप लाईन व्हे पाणि कौन ही विजेचा वापर न स्था ऐसे येऊ शकते। शेतकऱ्याच्या जमीन काही काही का मोकारिता थोडायाशा को संशोधित किया गया होऊ शकता याचा विचार व ताल ताल क्रिया का क्रियाकलाप | आहे जेनेकरून मांजरपाड्याचे पाणी ते कातरणी ते डोंगर गांव पर्यंत जाऊ शकते। असी माज़ी समजुत आहे। तिचा विचार होण्यास काय हरकत आहे? असो डोंगरगच्या बंधाऱ्यात मंजरपाड्याचे पाणी येणार ही ट्वीडच आनंदनाची आहे। तिचा विचार होण्यास काय हरकत आहे? असो डोंगरगच्या बंधाऱ्यात मंजरपाड्याचे पाणी येणार ही ट्वीडच आनंदनाची आहे। तिचा विचार होण्यास काय हरकत आहे? असो डोंगरगच्या बंधाऱ्यात मंजरपाड्याचे पाणी येणार ही ट्वीडच आनंदनाची आहे।

Share

Chief Editor Kazi Salim Allauddin 9850140788 येवलाco Chif Editor DR..AFAZAL Devalekar Sarkar Mumbai +919004737999

आमचे आपल्या साठी अमुल्य प्रकाश poicetimes.co.in

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!